Zarządzenie nr 02/2018/2019Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

Wrocław, 03.09.2018 r.

Zarządzenie nr 02/2018/2019Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć:

§1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017, poz. 1603) ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 w następujących terminach, bez obowiązku odpracowania w soboty:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 13.10.2018 r.
  • Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych – 02.11.2018 r.
  • Święto Szkoły- Szkolny Projekt Interdyscyplinarny -25.04.2019 r.
  • Szkolny Dzień Języków – 02.05.2019 r.
  • Dzień Dziecka –  06.2019 r.
    §2. Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30.09.2018r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w tych dniach.
  • §3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.