OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CATERING

Wrocław, dnia 10.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : Zamówienia na usługi o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych pn. Usługi kateringowe w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę :

NBI ANGELA – Bogdan Nowacki

ul. Stalowowolska 19/2

53-404 Wrocław

Uzasadnienie :

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do jego wykluczenia , a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert.